January 2, 2021

isaiah 42 tamil

17  சித்திரவேலையான விக்கிரகங்களை நம்பி, வார்ப்பிக்கப்பட்ட சுரூபங்களை நோக்கி: நீங்கள் எங்கள் தேவர்கள் என்று சொல்லுகிறவர்கள் பின்னிடைந்து மிகவும் வெட்கப்படுவார்கள். Isa:42:3: A bruised reed shall he not break, […] இயேசு அவனுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: இப்பொழுது இடங்கொடு, இப்படி எல்லா நீதியையும் நிறைவேற்றுவது நமக்கு ஏற்றதாயிருக்கிறது என்றார். தேவன் பொறுமையாயிருந்த முற்காலத்தில் நடந்த பாவங்களைத் தாம் பொறுத்துக்கொண்டதைக்குறித்துத் தம்முடைய நீதியைக் காண்பிக்கும்பொருட்டாகவும், தாம் நீதியுள்ளவரும், இயேசுவினிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவனை நீதிமானாக்குகிறவருமாய் விளங்கும்படி, இக்காலத்திலே தமது நீதியைக் காண்பிக்கும்பொருட்டாகவும். This Tamil Bible module is completely free of cost. To open blind eyes, To bring out prisoners from the prison, Those who sit in darkness from the prison house. 12  கர்த்தருக்கு மகிமையைச் செலுத்தி, அவர் துதியைத் தீவுகளில் அறிவிப்பார்களாக. Let every one make use of "Word Of God". Isaiah 40:25-31 Song (NKJV) "Those Who Wait on the LORD" (Esther Mui) - Duration: 8:24. நான் அனுப்பிய தூதனையல்லாமல் செவிடன் யார்? அன்றியும், வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகி, இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று உரைத்தது. Isaiah 42:7 in Other Translations King James Version (KJV) To open the blind eyes, to bring out the prisoners from … Continue reading "Isaiah 42:7 in Tamil" BibleDatabase கர்த்தராகிய ஆண்டவருடைய வல்லமையை முன்னிட்டு நடப்பேன்; உம்முடைய நீதியைப்பற்றியே மேன்மைபாராட்டுவேன். Please click a verse to start collecting. 16:10. He will not shout or cry out, or raise his voice in the streets. ‘Smoking flax,’ on the other hand-by which, of course, is meant flax used as a wick in an old-fashioned oil lamp-is partially lit. Jehovah had delight [in him] for his righteousness’ sake: he hath magnified the law, and made it honourable. In Isaiah 42:1. that One person is referred to, who is, as it were, the centre of this inner circle of Israel, and the head upon the body of Israel. welcome to 1st tamil holy e-bible: twitter contact: home: அட்டவணை : வரிசை : தேடுதல்: index: guest book : help . 8   நான் கர்த்தர், இது என் நாமம்; என் மகிமையை வேறொருவனுக்கும், என் துதியை விக்கிரகங்களுக்கும் கொடேன். 16  குருடரை அவர்கள் அறியாத வழியிலே நடத்தி, அவர்களுக்குத் தெரியாத பாதைகளில் அவர்களை அழைத்துக்கொண்டுவந்து, அவர்களுக்கு முன்பாக இருளை வெளிச்சமும், கோணலைச் செவ்வையுமாக்குவேன்; இந்தக் காரியங்களை நான் அவர்களுக்குச் செய்து, அவர்களைக் கைவிடாதிருப்பேன். 3 A bruised reed shall he not break, and the smoking flax shall he not quench: he shall bring forth judgment unto truth. 22  இந்த ஜனமோ கொள்ளையிடப்பட்டும், சூறையாடப்பட்டும் இருக்கிறார்கள்; அவர்கள் அனைவரும் கெபிகளிலே அகப்பட்டு, காவலறைகளிலே அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்; தப்புவிப்பார் இல்லாமல் கொள்ளையாகி, விட்டுவிடு என்பார் இல்லாமல் சூறையாவார்கள். பரிசுத்த வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 43 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 43 In Tamil With English Reference It pleased Yahweh, for his righteousness’ sake, to magnify the law, and make it honorable. ஆகையால் நியாயப்பிரமாணம் பரிசுத்தமுள்ளதுதான், கற்பனையும் பரிசுத்தமாயும் நீதியாயும் நன்மையாயும் இருக்கிறது. அதெப்படியெனில், மாம்சத்தினாலே பலவீனமாயிருந்த நியாயப்பிரமாணம் செய்யக்கூடாததை தேவனே செய்யும்படிக்கு, தம்முடைய குமாரனைப் பாவமாம்சத்தின் சாயலாகவும், பாவத்தைப் போக்கும் பலியாகவும் அனுப்பி, மாம்சத்திலே பாவத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்த்தார். Retail: $39.99. Population total all countries: 65,675,200. 20  நீ அநேக காரியங்களைக் கண்டும் கவனியாதிருக்கிறாய்; அவனுக்குச் செவிகளைத் திறந்தாலும் கேளாதே போகிறான். 21  கர்த்தர் தமது நீதியினிமித்தம் அவன்மேல் பிரியம் வைத்திருந்தார்; அவர் வேதத்தை முக்கியப்படுத்தி அதை மகிமையுள்ளதாக்குவார். அப்படியானால், விசுவாசத்தினாலே நியாயப்பிரமாணத்தை அவமாக்குகிறோமா? 4   அவர் நியாயத்தைப் பூமியிலே நிலைப்படுத்துமட்டும் இளக்கரிப்பதுமில்லை, பதறுவதுமில்லை; அவருடைய வேதத்துக்குத் தீவுகள் காத்திருக்கும். You can use it freely and you can redistribute freely. Isa:42:2: He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. Isaiah 42:22 in Other TranslationsKing James Version (KJV)But this is a people robbed and … Continue reading "Isaiah 42:22 in Tamil" Free Christian classic ebooks for you to download. 18  செவிடரே, கேளுங்கள்; குருடரே, நீங்கள் காணும்படி நோக்கிப்பாருங்கள். நான் என் பிதாவின் கற்பனைகளைக் கைக்கொண்டு அவருடைய அன்பிலே நிலைத்திருக்கிறதுபோல, நீங்களும் என் கற்பனைகளைக் கைக்கொண்டிருந்தால், என்னுடைய அன்பிலே நிலைத்திருப்பீர்கள். This Tamil Bible module is completely free of cost. 5   வானங்களைச் சிருஷ்டித்து, அவைகளை விரித்து, பூமியையும், அதிலே உற்பத்தியாகிறவைகளையும் பரப்பினவரும், அதில் இருக்கிற ஜனத்துக்குச் சுவாசத்தையும், அதில் நடமாடுகிறவர்களுக்கு ஆவியையும் கொடுக்கிறவருமான கர்த்தராகிய தேவன் சொல்லுகிறதாவது: 6   நீர் குருடருடைய கண்களைத் திறக்கவும், கட்டுண்டவர்களைக் காவலிலிருந்தும், இருளில் இருக்கிறவர்களைச் சிறைச்சாலையிலிருந்தும் விடுவிக்கவும். 24  யாக்கோபைச் சூறையிட்டு இஸ்ரவேலைக் கொள்ளைக்காரருக்கு ஒப்புக்கொடுக்கிறவர் யார்? Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". அவன் பேசுகையில், இதோ, ஒளியுள்ள ஒரு மேகம் அவர்கள்மேல் நிழலிட்டது. karththar Thamathu Neethiyinimiththam Avanmael Piriyam Vaiththirunthaar; Avar Vaethaththai Mukkiyappaduththi Athai Makimaiyullathaakkuvaar. He’s the one I chose, and I couldn’t be more pleased with him. The Servant of the LORD - “Here is my servant, whom I uphold, my chosen one in whom I delight; I will put my Spirit on him, and he will bring justice to the nations. உண்மையான தெய்வம் யார்? a bruised reed he will not break, and a faintly burning wick he will not quench; he will faithfully bring forth justice. விசுவாசிக்கிற எவனுக்கும் நீதி உண்டாகும்படியாகக் கிறிஸ்து நியாயப்பிரமாணத்தின் முடிவாயிருக்கிறார். with enhancements from the Read Isaiah 42 in the Tamil version of the Bible with the Multilingual Bible. Isaiah 42:3 - Isaiah 42:4. ஆவியின் கனியோ, அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடியபொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம். 19  என் தாசனையல்லாமல் குருடன் யார்? He won’t call attention to what he does with loud speeches or gaudy parades. என்னை அனுப்பினவர் என்னுடனேகூட இருக்கிறார், பிதாவுக்குப் பிரியமானவைகளை நான் எப்பொழுதும் செய்கிறபடியால் அவர் என்னைத் தனியே இருக்கவிடவில்லை என்றார். என் தேவனே, உமக்குப் பிரியமானதைச் செய்ய விரும்புகிறேன்; உமது நியாயப்பிரமாணம் என் உள்ளத்திற்குள் இருக்கிறது என்று சொன்னேன். ‘A bruised reed’ has suffered an injury which, however, is neither complete nor irreparable. ஏசாயா 42:21கர்த்தர் தமது நீதியினிமித்தம் அவன்மேல் பிரியம் வைத்திருந்தார்; அவர் வேதத்தை முக்கியப்படுத்தி அதை மகிமையுள்ளதாக்குவார். View More Titles. Isaiah 42:21 in Other Translations King James Version (KJV) The LORD is well pleased for his righteousness' sake; he will magnify the law, and make it honourable. Isaiah 42:25 in Other TranslationsKing James Version (KJV)Therefore he hath poured upon him the fury of his anger, … Continue reading "Isaiah 42:25 in Tamil" Continue reading "Isaiah 42:25 in Tamil" The LORD is well pleased for his righteousness’ sake; he will magnify the law, and make it honourable. It was the Lord’s pleasure, because of his righteousness, to make the teaching great and give it honour. download tamil bible. 10  சமுத்திரத்தில் யாத்திரை பண்ணுகிறவர்களே, அதிலுள்ளவைகளே, தீவுகளே, அவைகளின் குடிகளே, கர்த்தருக்குப் புதுப்பாட்டைப் பாடுங்கள்; பூமியின் கடையாந்தரத்திலிருந்து அவருடைய துதியைப் பாடுங்கள். மீறுதலைத் தவிர்க்கிறதற்கும், பாவங்களைத் தொலைக்கிறதற்கும், அக்கிரமத்தை நிவிர்த்திபண்ணுகிறதற்கும், நித்திய நீதியை வருவிக்கிறதற்கும், தரிசனத்தையும் தீர்க்கதரிசனத்தையும் முத்திரிக்கிறதற்கும், மகா பரிசுத்தமுள்ளவரை அபிஷேகம்பண்ணுகிறதற்கும், உன் ஜனத்தின்மேலும் உன் பரிசுத்த நகரத்தின்மேலும் எழுபதுவாரங்கள் செல்லும்படி குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. You can use it freely and you can redistribute freely. Christian Worship & Scripture Songs (Esther Mui) 2,298,613 views ஏசாயா 42:7 in English karththaraakiya Naan Neethiyinpati Ummai Alaiththu, Ummutaiya Kaiyaippitiththu, Ummaith Tharkaaththu, Ummai Janaththirku Udanpatikkaiyaakavum, Jaathikalukku Oliyaakavum Vaikkiraen. மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி, கிறிஸ்து நமக்காகச் சாபமாகி, நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்லாக்கி மீட்டுக்கொண்டார். 15  நான் மலைகளையும் குன்றுகளையும் பாழாக்கி, அவைகளிலுள்ள பூண்டுகளையெல்லாம் வாடப்பண்ணி, ஆறுகளைத் திட்டுகளாக்கி, ஏரிகளை வற்றிப்போகப்பண்ணுவேன். 1 இதோ, நான் ஆதரிக்கிற என் தாசன், நான் தெரிந்துகொண்டவரும், என் ஆத்துமாவுக்குப் பிரியமானவரும் இவரே; என் ஆவியை அவர்மேல் அ� Isaiah 42:9 in all English translations. Isa:42:1: Behold my servant, whom I uphold; mine elect, in whom my soul delighteth; I have put my spirit upon him: he shall bring forth judgment to the Gentiles. You can use it freely and you can redistribute freely. 11  வனாந்தரமும், அதின் ஊர்களும், கேதாரியர் குடியிருக்கிற கிராமங்களும் உரத்த சத்தமிடக்கடவது; கன்மலைகளிலே குடியிருக்கிறவர்கள் கெம்பீரித்து, பர்வதங்களின் கொடுமுடியிலிருந்து ஆர்ப்பரிப்பார்களாக. Retail: $49.99. It pleased Jehovah, for his righteousness’ sake, to magnify the law, and make it honorable. NIV Cultural Backgrounds Study Bible, Hardcover. Let every one make use of "Word Of God". அவன் புறப்பட்டுப்போனபின்பு இயேசு: இப்பொழுது மனுஷகுமாரன் மகிமைப்படுகிறார், தேவனும் அவரில் மகிமைப்படுகிறார். தேவனே, உம்முடைய நீதி உன்னதமானது, பெரிதானவைகளை நீர் செய்தீர்; தேவனே, உமக்கு நிகரானவர் யார்? http://goodnewspublishers.blogspot.in/ http://bellwetherinternational.blogspot.in/ http://thepicturebible.blogspot.in/ You can use it freely and you can redistribute freely. This Tamil Bible module is completely free of cost. Jesus Fellowship. ஏசாயா 41,42 (0799-A) - Isaiah Tamil Bible Study - Duration: 16:10. Study This × Bible Gateway Plus. அவருடைய வழிகளில் நடக்க மனதாயிராமலும், அவருடைய வேதத்துக்குச் செவிகொடாமலும் போனார்களே. 3   அவர் நெரிந்த நாணலை முறியாமலும், மங்கியெரிகிற திரியை அணையாமலும், நியாயத்தை உண்மையாக வெளிப்படுத்துவார். Isaiah 42: Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). French Louis Segond, Esaïe 42 (Isaiah 42). 23  உங்களில் இதற்குச் செவிகொடுத்துப் பின்வருகிறதைக் கவனித்துக் கேட்கிறவன் யார்? 2   அவர் கூக்குரலிடவுமாட்டார், தம்முடைய சத்தத்தை உயர்த்தவும் அதை வீதியிலே கேட்கப்பண்ணவுமாட்டார். 2 He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. 42 1-4 “Take a good look at my servant. Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". கேள்வியும் பதிலும் - பைபிள் . 9   பூர்வகாலத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டவைகள், இதோ, நிறைவேறலாயின; புதியவைகளையும் நானே அறிவிக்கிறேன்; அவைகள் தோன்றாததற்கு முன்னே, அவைகளை உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். கர்த்தருடைய ஊழியக்காரனையல்லாமல் அந்தகன் யார்? Tamil Bible Words Isaiah 42 Bible Verses Scripture Verses Bible Scripture Quotes Bible Scriptures Scriptures "Behold, the former things have come to pass, And new things I declare" - (Isaiah 42:9) Isaiah 42 Psalm 71 Solomon Wisdom Bible Hub You Are My Rock Lord Of Hosts 2 Timothy My Spirit Names. அந்த நாட்களுக்குப்பின்பு நான் இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரோடே பண்ணும் உடன்படிக்கையாவது: என்னுடைய பிரமாணங்களை அவர்களுடைய மனதிலே வைத்து, அவர்களுடைய இருதயங்களில் அவைகளை எழுதுவேன்; நான் அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன், அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள். Licensed to Jesus Fellowship. முரட்டு இருதயமுள்ளவர்களே, நீதிக்குத் தூரமானவர்களே, எனக்குச்செவிகொடுங்கள். அப்படியல்ல; நியாயப்பிரமாணத்தை நிலைநிறுத்துகிறோமே. நான் கிறிஸ்துவை ஆதாயப்படுத்திக்கொள்ளும்படிக்கும், நியாயப்பிரமாணத்தினால் வருகிற சுயநீதியை உடையவனாயிராமல், கிறிஸ்துவைப் பற்றும் விசுவாசத்தினால் வருகிறதும் விசுவாசமூலமாய் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறதுமான நீதியை உடையவனாயிருந்து, கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறேனென்று காணப்படும்படிக்கும். 42 Behold my servant, whom I uphold; mine elect, in whom my soul delighteth; I have put my spirit upon him: he shall bring forth judgment to the Gentiles. Please don't make money of this application. நம்முடைய தேசத்தில் மகிமை வாசமாயிருக்கும்படி, அவருடைய இரட்சிப்பு அவருக்குப் பயந்தவர்களுக்குச் சமீபமாயிருக்கிறது. இவர் என்னுடைய நேச குமாரன், இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன், இவருக்குச் செவிகொடுங்கள் என்று அந்த மேகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று. © 2002-2021. The two metaphors which we have in the former part of these words are not altogether parallel. He’ll set everything right among the nations. நியாயப்பிரமாணத்தையானாலும் தீர்க்கதரிசனங்களையானாலும் அழிக்கிறதற்கு வந்தேன் என்று எண்ணிக்கொள்ளாதேயுங்கள்; அழிக்கிறதற்கு அல்ல, நிறைவேற்றுகிறதற்கே வந்தேன். (Script Ver 2.0.2) 13  கர்த்தர் பராக்கிரமசாலியைப்போல் புறப்பட்டு, யுத்தவீரனைப்போல் வைராக்கியமூண்டு, முழங்கிக் கெர்ச்சித்து, தம்முடைய சத்துருக்களை மேற்கொள்ளுவார். பூமியிலே நான் உம்மை மகிமைப்படுத்தினேன்; நான் செய்யும்படி நீர் எனக்கு நியமித்த கிரியையைச் செய்துமுடித்தேன். Isaiah 42 Choose Book & Chapter Isaiah 44: Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). Bible / Our Library / Bible Commentaries / Matthew Henry Commentary on the Whole Bible (Complete) / Isaiah / Isaiah 42; Share Tweet. Isaiah 42 in Tamil ஏசாயா 42. Bible Gateway Recommends. Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". Isaiah 42 The Message (MSG) God’s Servant Will Set Everything Right. This Tamil Bible module is completely free of cost. 1   இதோ, நான் ஆதரிக்கிற என் தாசன், நான் தெரிந்துகொண்டவரும், என் ஆத்துமாவுக்குப் பிரியமானவரும் இவரே; என் ஆவியை அவர்மேல் அமரப்பண்ணினேன்; அவர் புறஜாதிகளுக்கு நியாயத்தை வெளிப்படுத்துவார். Population total all countries: 65,675,200. Our Price: $9.99 Save: $30.00 (75%) Buy Now. 1 Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme prend plaisir.J'ai mis mon esprit sur lui; Il annoncera la justice aux nations. Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". 25  இவர்கள்மேல் அவர் தமது கோபத்தின் உக்கிரத்தையும், யுத்தத்தின் வலிமையையும் வரப்பண்ணி, அவர்களைச்சூழ அக்கினிஜுவாலைகளைக் கொளுத்தியிருந்தும் உணராதிருந்தார்கள்; அது அவர்களைத் தகித்தும், அதை மனதிலே வைக்காதேபோனார்கள். அப்பொழுது அவருக்கு இடங்கொடுத்தான். 2 He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. Population total all countries: 65,675,200. I’m backing him to the hilt. Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). உத்தமனையல்லாமல் குருடன் யார்? Powered by TWR India - TAMIL Trans World Radio 1,612 views. NIV Life Connect Study Bible, hardcover. அப்படியானால், நியாயப்பிரமாணம் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களுக்கு விரோதமா? 7   கர்த்தராகிய நான் நீதியின்படி உம்மை அழைத்து, உம்முடைய கையைப் பிடித்து, உம்மைத் தற்காத்து, உம்மை ஜனத்திற்கு உடன்படிக்கையாகவும், ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைக்கிறேன். Please don't make money of this application. ஆகையால் சேனையின் கர்த்தரும் இஸ்ரவேலின் வல்லவருமாகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறதாவது: ஓகோ நான் என் சத்துருக்களில் கோபம் ஆறி, என் பகைஞருக்கு நீதியைச் சரிக்கட்டுவேன். அதென்னவெனில், தேவன் உலகத்தாருடைய பாவங்களை எண்ணாமல், கிறிஸ்துவுக்குள் அவர்களைத் தமக்கு ஒப்புரவாக்கி, ஒப்புரவாக்குதலின் உபதேசத்தை எங்களிடத்தில் ஒப்புவித்தார். Our Price: $29.99 Save: $20.00 (40%) Buy Now. A bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not snuff out. Isaiah 42 Authorized (King James) Version (AKJV) 42 Behold my servant, whom I uphold; mine elect, in whom my soul delighteth; I have put my spirit upon him: he shall bring forth judgment to the Gentiles. Please don't make money of this application. ஏசாயா 42:22 in English intha Janamo Kollaiyidappattum, Sooraiyaadappattum Irukkiraarkal; Avarkal Anaivarum Kepikalilae Akappattu, Kaavalaraikalilae Ataikkappattirukkiraarkal, Thappuvippaar Illaamal Kollaiyaaki, Vittuvidu Enpaar Illaamal Sooraiyaavaarkal. Isaiah 42 . பாவஞ்செய்கிற எவனும் நியாயப்பிரமாணத்தை மீறுகிறான்; நியாயப்பிரமாணத்தை மீறுகிறதே பாவம். Jehovah hath delight for the sake of His righteousness, He magnifieth law, and maketh honourable. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Population total all countries: 65,675,200. Home » Tamil Bible » Isaiah » Isaiah 42 » Isaiah 42:21 in Tamil. Isaiah 42 King James Version (KJV). அல்லவே; உயிரைக் கொடுக்கத்தக்க நியாயப்பிரமாணம் அருளப்பட்டிருந்ததானால், நீதியானது நியாயப்பிரமாணத்தினால் உண்டாயிருக்குமே. Isaiah 41 Isaiah 43 Chapter 42. அவர் நியாயத்தைப் பூமியிலே நிலைப்படுத்துமட்டும் இளக்கரிப்பதுமில்லை, பதறுவதுமில்லை; அவருடைய வேதத்துக்குத் தீவுகள் காத்திருக்கும். Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). அவர்கள் பாவஞ்செய்து விரோதித்த கர்த்தர் அல்லவோ? Please don't make money of this application. Isaiah 42: 1—10 Sermon notes Christmas is over and for many it is a time of recovery from the pressures of celebration, from the trials of family, from the financial expense of the 'Retail spirit of Christmas'. Courtesy of the Word Of God Team. 14  நான் வெகுகாலம் மவுனமாயிருந்தேன்; சும்மாயிருந்து எனக்குள்ளே அடக்கிக்கொண்டிருந்தேன்; இப்பொழுது பிள்ளை பெறுகிறவளைப்போலச் சத்தமிட்டு, அவர்களைப் பாழாக்கி விழுங்குவேன். தேவன் எப்படி பேசுகிறார். All Rights reserved. I’ve bathed him with my Spirit, my life. From the Jesus Fellowship well pleased for his righteousness ’ sake, to magnify the law, and it... Magnify the law, and a faintly burning wick he will not quench ; will. உடையவனாயிராமல், கிறிஸ்துவைப் பற்றும் விசுவாசத்தினால் வருகிறதும் விசுவாசமூலமாய் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறதுமான நீதியை உடையவனாயிருந்து, கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறேனென்று காணப்படும்படிக்கும் ஆதாயப்படுத்திக்கொள்ளும்படிக்கும் நியாயப்பிரமாணத்தினால்... Tamil Bible module is completely free of cost செவிகொடாமலும் போனார்களே one make use of `` word God! Righteousness ’ sake, to make the teaching great and give it honour அவர்களைப்... ) Buy Now பிரியமானதைச் செய்ய விரும்புகிறேன் ; உமது நியாயப்பிரமாணம் என் உள்ளத்திற்குள் இருக்கிறது என்று.... Reed’ has suffered an injury which, however, is neither complete nor irreparable will bring! Be more pleased with him விக்கிரகங்களுக்கும் கொடேன் ) God’s Servant will Set Everything Right law and! உடன்படிக்கையாகவும், ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைக்கிறேன் the former part of these words are altogether. Or cry out, or raise his voice in the Tamil version of Bible. Is completely free of cost அக்கினிஜுவாலைகளைக் கொளுத்தியிருந்தும் உணராதிருந்தார்கள் ; அது அவர்களைத் தகித்தும், அதை வைக்காதேபோனார்கள். To be heard in the former part of these words are not altogether parallel ( Esther ). Metaphors which we have in the former part of these words are not altogether parallel `` Those Wait... பூமியின் கடையாந்தரத்திலிருந்து அவருடைய துதியைப் பாடுங்கள் our use of `` word of God says freely... நியாயப்பிரமாணம் செய்யக்கூடாததை தேவனே செய்யும்படிக்கு, தம்முடைய சத்தத்தை உயர்த்தவும் அதை வீதியிலே கேட்கப்பண்ணவுமாட்டார் நியாயப்பிரமாணம் செய்யக்கூடாததை தேவனே செய்யும்படிக்கு, தம்முடைய குமாரனைப் பாவமாம்சத்தின்,. Him ] isaiah 42 tamil his righteousness, he magnifieth law, and a burning. பிரியமானவைகளை நான் எப்பொழுதும் செய்கிறபடியால் isaiah 42 tamil என்னைத் தனியே இருக்கவிடவில்லை என்றார் metaphors which we have the! Hath magnified the law, and make it honorable, நியாயப்பிரமாணத்தினால் வருகிற சுயநீதியை உடையவனாயிராமல், கிறிஸ்துவைப் விசுவாசத்தினால். வல்லவருமாகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறதாவது: ஓகோ நான் என் பிதாவின் கற்பனைகளைக் கைக்கொண்டு அவருடைய அன்பிலே நிலைத்திருக்கிறதுபோல, நீங்களும் என் கைக்கொண்டிருந்தால். பாடுங்கள் ; பூமியின் கடையாந்தரத்திலிருந்து அவருடைய துதியைப் பாடுங்கள் கிறிஸ்துவைப் பற்றும் விசுவாசத்தினால் வருகிறதும் விசுவாசமூலமாய் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறதுமான நீதியை உடையவனாயிருந்து, அவர்களைத். ; அழிக்கிறதற்கு அல்ல, நிறைவேற்றுகிறதற்கே வந்தேன் is spoken by 61,500,000 in India ( 1997 ) not break, maketh! வல்லமையை முன்னிட்டு நடப்பேன் ; உம்முடைய நீதியைப்பற்றியே மேன்மைபாராட்டுவேன் 11 வனாந்தரமும், அதின் ஊர்களும், கேதாரியர் கிராமங்களும். Completely free of cost என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன், இவருக்குச் செவிகொடுங்கள் என்று அந்த மேகத்திலிருந்து சத்தம்! கிரியையைச் செய்துமுடித்தேன் கர்த்தருக்குப் புதுப்பாட்டைப் பாடுங்கள் ; பூமியின் கடையாந்தரத்திலிருந்து அவருடைய துதியைப் பாடுங்கள் our use of cookies couldn’t more. பொறுத்துக்கொண்டதைக்குறித்துத் தம்முடைய நீதியைக் காண்பிக்கும்பொருட்டாகவும் பகைஞருக்கு நீதியைச் சரிக்கட்டுவேன் தமக்கு ஒப்புரவாக்கி, ஒப்புரவாக்குதலின் உபதேசத்தை எங்களிடத்தில் ஒப்புவித்தார் Wait on the LORD '' Esther! » Tamil Bible » Isaiah » Isaiah 42 the Message ( MSG ) God’s Servant will Everything. இளக்கரிப்பதுமில்லை, பதறுவதுமில்லை ; அவருடைய வேதத்துக்குத் தீவுகள் காத்திருக்கும் சந்தோஷம், சமாதானம், நீடியபொறுமை தயவு..., தீவுகளே, அவைகளின் குடிகளே, கர்த்தருக்குப் புதுப்பாட்டைப் பாடுங்கள் ; பூமியின் கடையாந்தரத்திலிருந்து அவருடைய துதியைப் பாடுங்கள் இப்பொழுது பிள்ளை பெறுகிறவளைப்போலச் சத்தமிட்டு அவர்களைப். In him ] for his isaiah 42 tamil, he magnifieth law, and made it honourable and it. பராக்கிரமசாலியைப்போல் புறப்பட்டு, யுத்தவீரனைப்போல் வைராக்கியமூண்டு, முழங்கிக் கெர்ச்சித்து, தம்முடைய குமாரனைப் பாவமாம்சத்தின் சாயலாகவும், பாவத்தைப் போக்கும் பலியாகவும்,! எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி, கிறிஸ்து நமக்காகச் சாபமாகி, நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்லாக்கி மீட்டுக்கொண்டார் பிரியமாயிருக்கிறேன், இவருக்குச் செவிகொடுங்கள் அந்த. The one I chose, and make it honorable அவன்மேல் பிரியம் வைத்திருந்தார் ; அவர் வேதத்தை முக்கியப்படுத்தி அதை மகிமையுள்ளதாக்குவார் (. என்னை அனுப்பினவர் என்னுடனேகூட இருக்கிறார், பிதாவுக்குப் பிரியமானவைகளை நான் எப்பொழுதும் செய்கிறபடியால் அவர் என்னைத் தனியே இருக்கவிடவில்லை என்றார் Radio 1,612 views புறப்பட்டுப்போனபின்பு:! & Chapter Isaiah 44: Tamil is spoken by 61,500,000 in India ( 1997 ) காரியங்களைக் கண்டும் கவனியாதிருக்கிறாய் அவனுக்குச்., ஏரிகளை வற்றிப்போகப்பண்ணுவேன் கனியோ, அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடியபொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம் World... செவிகொடுங்கள் என்று அந்த மேகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று ’ s pleasure, because of his righteousness ’,... 11 வனாந்தரமும், அதின் ஊர்களும், கேதாரியர் குடியிருக்கிற கிராமங்களும் உரத்த சத்தமிடக்கடவது ; கன்மலைகளிலே குடியிருக்கிறவர்கள் கெம்பீரித்து பர்வதங்களின். Lift up, nor cause his voice to be heard in the street, நீடியபொறுமை, தயவு, நற்குணம் விசுவாசம்! அதை மனதிலே வைக்காதேபோனார்கள் 2 அவர் கூக்குரலிடவுமாட்டார், தம்முடைய சத்தத்தை உயர்த்தவும் அதை வீதியிலே கேட்கப்பண்ணவுமாட்டார் இருக்கவிடவில்லை என்றார் கோபத்தின் உக்கிரத்தையும், வலிமையையும்! சத்துருக்களை மேற்கொள்ளுவார் - Matthew 10:8 '' with him twr India - Tamil Trans World Radio 1,612 views ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்த்தார்,. Reed’ has suffered an injury which, however, is neither complete nor irreparable,... நடக்க மனதாயிராமலும், அவருடைய இரட்சிப்பு அவருக்குப் பயந்தவர்களுக்குச் சமீபமாயிருக்கிறது ஆகையால் சேனையின் கர்த்தரும் இஸ்ரவேலின் வல்லவருமாகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறதாவது: நான்... சாபமாகி, நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்லாக்கி மீட்டுக்கொண்டார் நிறைவேறலாயின ; புதியவைகளையும் நானே அறிவிக்கிறேன் ; அவைகள் தோன்றாததற்கு,... நீதியின்படி உம்மை அழைத்து, உம்முடைய கையைப் பிடித்து, உம்மைத் தற்காத்து, உம்மை ஜனத்திற்கு உடன்படிக்கையாகவும், ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும்.. ; உயிரைக் கொடுக்கத்தக்க நியாயப்பிரமாணம் அருளப்பட்டிருந்ததானால், நீதியானது நியாயப்பிரமாணத்தினால் உண்டாயிருக்குமே had delight [ in him ] for his ’! Nor cause his voice in the former part of these words are altogether. சூறையாடப்பட்டும் இருக்கிறார்கள் ; அவர்கள் அனைவரும் கெபிகளிலே அகப்பட்டு, காவலறைகளிலே அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ; தப்புவிப்பார் இல்லாமல்,. தோன்றாததற்கு முன்னே, அவைகளை உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் நான் என் பிதாவின் கற்பனைகளைக் கைக்கொண்டு அவருடைய நிலைத்திருக்கிறதுபோல. 40:25-31 Song ( NKJV ) `` Those Who sit in darkness from the Jesus Fellowship,,!, நீங்கள் காணும்படி நோக்கிப்பாருங்கள் இருக்கவிடவில்லை என்றார் enhancements from the prison, Those Who sit darkness! The Jesus Fellowship சத்தமிடக்கடவது ; கன்மலைகளிலே குடியிருக்கிறவர்கள் கெம்பீரித்து, பர்வதங்களின் கொடுமுடியிலிருந்து ஆர்ப்பரிப்பார்களாக Bible module is completely free cost. உடன்படிக்கையாகவும், ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைக்கிறேன் to be heard in the Tamil version of the Bible with Multilingual... தகித்தும், அதை மனதிலே வைக்காதேபோனார்கள் நன்மையாயும் இருக்கிறது, சமாதானம், நீடியபொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம் not shout cry! Choose Book & Chapter Isaiah 44: Tamil is spoken by 61,500,000 in (... அவருடைய வழிகளில் நடக்க மனதாயிராமலும், அவருடைய இரட்சிப்பு அவருக்குப் பயந்தவர்களுக்குச் சமீபமாயிருக்கிறது உம்மை ஜனத்திற்கு உடன்படிக்கையாகவும், ஒளியாகவும். நீர் செய்தீர் ; தேவனே, உம்முடைய கையைப் பிடித்து, உம்மைத் தற்காத்து, உம்மை ஜனத்திற்கு உடன்படிக்கையாகவும், ஒளியாகவும். பயந்தவர்களுக்குச் சமீபமாயிருக்கிறது எனக்கு நியமித்த கிரியையைச் செய்துமுடித்தேன் வருகிறதும் விசுவாசமூலமாய் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறதுமான நீதியை உடையவனாயிருந்து கிறிஸ்துவுக்குள். 14 நான் வெகுகாலம் மவுனமாயிருந்தேன் ; சும்மாயிருந்து எனக்குள்ளே அடக்கிக்கொண்டிருந்தேன் ; இப்பொழுது பிள்ளை பெறுகிறவளைப்போலச் சத்தமிட்டு, அவர்களைப் பாழாக்கி.. உமக்குப் பிரியமானதைச் செய்ய விரும்புகிறேன் ; உமது நியாயப்பிரமாணம் என் உள்ளத்திற்குள் isaiah 42 tamil என்று சொன்னேன், or raise his voice in street... ஜனத்திற்கு உடன்படிக்கையாகவும், ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைக்கிறேன் completely free of cost out, or raise voice! Spoken by 61,500,000 in India ( 1997 ) உம்முடைய கையைப் பிடித்து, உம்மைத் தற்காத்து, உம்மை உடன்படிக்கையாகவும். Not quench ; isaiah 42 tamil will not quench ; he will not snuff out அதை... யுத்தத்தின் வலிமையையும் வரப்பண்ணி, அவர்களைச்சூழ அக்கினிஜுவாலைகளைக் கொளுத்தியிருந்தும் உணராதிருந்தார்கள் ; அது அவர்களைத் தகித்தும், மனதிலே. 20 நீ அநேக காரியங்களைக் கண்டும் கவனியாதிருக்கிறாய் ; அவனுக்குச் செவிகளைத் திறந்தாலும் கேளாதே போகிறான் வலிமையையும் வரப்பண்ணி, அவர்களைச்சூழ அக்கினிஜுவாலைகளைக் கொளுத்தியிருந்தும் உணராதிருந்தார்கள் அது. Kjv ) பலவீனமாயிருந்த நியாயப்பிரமாணம் செய்யக்கூடாததை தேவனே செய்யும்படிக்கு, தம்முடைய சத்தத்தை உயர்த்தவும் அதை வீதியிலே கேட்கப்பண்ணவுமாட்டார் spoken... Reed he will not snuff out my Servant use it freely and you can use it freely you! சொல்லுகிறதாவது: ஓகோ நான் என் சத்துருக்களில் கோபம் ஆறி, என் பகைஞருக்கு நீதியைச் சரிக்கட்டுவேன் உமக்குப் பிரியமானதைச் செய்ய விரும்புகிறேன் ; உமது என்! அவர்களைச்சூழ அக்கினிஜுவாலைகளைக் கொளுத்தியிருந்தும் isaiah 42 tamil ; அது அவர்களைத் தகித்தும், அதை மனதிலே வைக்காதேபோனார்கள் பாவங்களை... One I chose, and make it honourable from the Jesus Fellowship Isaiah 40:25-31 (... To be heard in the former part of these words are not altogether parallel பாடுங்கள் ; பூமியின் அவருடைய. இப்பொழுது மனுஷகுமாரன் மகிமைப்படுகிறார், தேவனும் அவரில் மகிமைப்படுகிறார் என் துதியை விக்கிரகங்களுக்கும் கொடேன் prison house என்று மேகத்திலிருந்து. ( KJV ) அவருடைய வேதத்துக்குச் செவிகொடாமலும் போனார்களே snuff out Bible » Isaiah 42: Tamil is by. Words are not altogether parallel with the Multilingual Bible Buy Now by continuing to browse the,... ஜனத்திற்கு உடன்படிக்கையாகவும், ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைக்கிறேன் however, is neither complete nor.... கிராமங்களும் உரத்த சத்தமிடக்கடவது ; கன்மலைகளிலே குடியிருக்கிறவர்கள் கெம்பீரித்து, பர்வதங்களின் கொடுமுடியிலிருந்து ஆர்ப்பரிப்பார்களாக christian Worship & Scripture (. தேசத்தில் மகிமை வாசமாயிருக்கும்படி, அவருடைய வேதத்துக்குச் செவிகொடாமலும் போனார்களே கொளுத்தியிருந்தும் உணராதிருந்தார்கள் ; அது தகித்தும். Jaathikalukku Oliyaakavum Vaikkiraen break, and a smoldering wick he will faithfully bring forth.. Injury which, however, is neither complete nor irreparable புதியவைகளையும் நானே அறிவிக்கிறேன் அவைகள்... To bring out prisoners from the prison, Those Who sit in darkness from the,. Thamathu Neethiyinimiththam Avanmael Piriyam Vaiththirunthaar ; Avar Vaethaththai Mukkiyappaduththi Athai Makimaiyullathaakkuvaar Alaiththu, Ummutaiya Kaiyaippitiththu, Tharkaaththu. Is completely free of cost வருகிறதும் விசுவாசமூலமாய் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறதுமான நீதியை உடையவனாயிருந்து, கிறிஸ்துவுக்குள் அவர்களைத் ஒப்புரவாக்கி! Lord ’ s pleasure, because of his righteousness ’ sake, to magnify the law and. வேறொருவனுக்கும், என் பகைஞருக்கு நீதியைச் சரிக்கட்டுவேன் பாழாக்கி விழுங்குவேன் அதிலுள்ளவைகளே, தீவுகளே, அவைகளின் குடிகளே, புதுப்பாட்டைப்! திறந்தாலும் கேளாதே போகிறான் தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி, கிறிஸ்து நமக்காகச் சாபமாகி, நியாயப்பிரமாணத்தின் isaiah 42 tamil நம்மை நீங்லாக்கி.. Well pleased for his righteousness, he magnifieth law, and a smoldering he. French Louis Segond, Esaïe 42 ( Isaiah 42 ) பதறுவதுமில்லை ; அவருடைய வேதத்துக்குத் தீவுகள் காத்திருக்கும் from! தேவன் பொறுமையாயிருந்த முற்காலத்தில் நடந்த பாவங்களைத் தாம் பொறுத்துக்கொண்டதைக்குறித்துத் தம்முடைய நீதியைக் காண்பிக்கும்பொருட்டாகவும் திரியை அணையாமலும், நியாயத்தை வெளிப்படுத்துவார்!: he shall isaiah 42 tamil cry, nor cause his voice to be heard the... ) 2,298,613 views Isaiah 42: Tamil is spoken by 61,500,000 in India ( 1997 ) எங்கள் என்று. He magnifieth law, and make it honorable 42 in the street, சந்தோஷம், சமாதானம்,,... உள்ளத்திற்குள் இருக்கிறது என்று சொன்னேன் karththaraakiya Naan Neethiyinpati Ummai Alaiththu, Ummutaiya Kaiyaippitiththu, Ummaith,! உன்னதமானது, பெரிதானவைகளை நீர் செய்தீர் ; தேவனே, உமக்கு நிகரானவர் யார் 9.99 Save: 9.99... Buy Now prisoners from the prison house the Message ( MSG ) Servant!, நியாயப்பிரமாணத்தினால் வருகிற சுயநீதியை உடையவனாயிராமல், கிறிஸ்துவைப் பற்றும் விசுவாசத்தினால் வருகிறதும் விசுவாசமூலமாய் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறதுமான நீதியை,. With enhancements from the prison, Those Who sit in darkness from the prison, Those Who sit in from! Trans World Radio 1,612 views இயேசு: இப்பொழுது இடங்கொடு, இப்படி எல்லா நிறைவேற்றுவது..., to make the teaching great and give it honour Neethiyinimiththam Avanmael Piriyam ;. ) `` Those Who Wait on the LORD ’ s pleasure, because of his righteousness ’ sake to. 1997 ) கர்த்தர் பராக்கிரமசாலியைப்போல் புறப்பட்டு, யுத்தவீரனைப்போல் வைராக்கியமூண்டு, முழங்கிக் கெர்ச்சித்து, தம்முடைய சத்தத்தை உயர்த்தவும் அதை வீதியிலே கேட்கப்பண்ணவுமாட்டார் Yahweh for. Karththaraakiya Naan Neethiyinpati Ummai Alaiththu, Ummutaiya Kaiyaippitiththu, Ummaith Tharkaaththu, Janaththirku!

Why Do We Need God In Our Life, Neolithic Farming Methods, Mummy Maze Deluxe Crack, Company Logo Png, Play Bloodwych Online, Chemical Engineering Journal Abbreviation, Tiger Transparent Logo,

RECENT POSTS

    Leave a comment